Olet tässä:  / Päivähoito ja koulu / Mitä on erityisopetus?

Mitä on erityisopetus?

[print_link]

LAPSI TARVITSEE JOSKUS ERITYISOPETUSTA, MITÄ ON ERITYISOPETUS?

Perusopetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Erityisopetus järjestetään joko muun opetuksen ohessa, osa-aikaisena erityisopetuksena taikka oppilas otetaan tai siirretään erityisopetukseen. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä oppilaalle.. jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Lieviä oppimisvaikeuksia voivat olla esimerkiksi puheen, lukemisen tai kirjoittamisen vaikeudet. Ne voivat liittyä johonkin oppiaineeseen tai ilmetä esimerkiksi tarkkaavaisuuden, keskittymisen, motoriikan, hahmottamisen, aistitoimintojen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöinä.

Opetuksen järjestämistä yleisopetuksen ryhmässä eli integraatiota tulee harkita..

myös silloin, kun oppilaalla on vammaisuudesta ja sairaudesta taikka muusta vastaavasta syystä johtuvia oppimisvaikeuksia. Tällöin kuitenkin edellytetään, että opetukselliset ja muut olosuhteet yleisopetuksen ryhmässä ovat oppilaan oppimisen kannalta suotuisat ja tarpeelliset tukitoimet voidaan toteuttaa. Mikäli integraatio ei ole mahdollista tai mikäli sitä oppilaan kehityksen kannalta ei voida pitää tuloksellisena, opetus tulee järjestää erityisluokalla.

Opetuksessa on järjestettävä valtakunnallisesti yleisiä kasvatuksen ja opetuksenperiaatteita noudattaen..

Opetuksessa tulee tarvittaessa käyttää yksilöllisiä opetuksenjärjestämiseen liittyviä tukipalveluita ja erityisiä opetusjärjestelyjä. Tällöin on tutkittava sekä koko perusopetuksen oppimäärän että yksittäisen oppiaineen mukauttamisen tarve, hankittava tarvittavat tulkitsemis- avustaja- ja oppilashuoltopalvelut sekä erityiset apuvälineet, valittava oppilaalle parhaiten sopiva opetusryhmä yleis- ja/tai erityisopetuksessa sekä varattava riittävät muut resurssit.

Opetusta järjestettäessä tulee ottaa huomioon..

Kaikkien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden yksilölliset oppimisvaikeudet ja erityinen oppimistyyli sekä strukturoida koulupäivä, opetus, oppimisympäristöt ja muut toiminnot heille sopiviksi. Kasvatuksessa on samalla kiinnitettävä erityistä huomiota oppilaiden aloitekyvyn ja itseluottamuksen herättämiseen ja tukemiseen. Oppilaalle tulee selvittää, miten hän voi saada erityisopetusta ja tarvittavat oppilashuoltopalvelut jatko-opinnoissa peruskoulun jälkeen.

Erilaajuinen oppimäärä..

Erilaajuisilla oppimäärillä tarkoitetaan erityisopetukseen erikseen hyväksyttyjä oppimääriä, joissa poiketaan perusopetuksen yleisopetuksen oppimääristä. Erilaajuisissa oppimäärissä opetuksen tavoitteet ja sisällöt mukautetaan oppilaan yksilöllisten oppimisedellytysten mukaisiksi. Mukauttaminen voi koskea perusopetuksen koko oppimäärä tai vain yksittäistä oppiainetta. Oppimäärän mukauttamisesta tulee harkita erityisesti ennen kuin oppilas vapautetaan oppimäärän suorittamisesta ja vapauttamisen perusteena tulee olla erityisenpainavat syyt.

Mukautettuja oppimääriä käytetään silloin..

kun oppilas vammautumisen, sairauden, kehityksen viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun niihin verrattavan syyn vuoksi ei suoriudu perusopetuksen yleisopetukselle asetetuista tavoitteista ja sisällöistä. Erilaajuisiin oppimääriin perustuvaa opetusta voidaan antaa yleisopetuksen ja/tai erityisopetuksen ryhmässä.

Oppilaan arviointi perustuu hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan..

sen mukaan, opiskeleeko oppilas perusopetuksen yleisen oppimäärän tai erilaajuisen oppimäärän mukaan. Oppimäärän mukauttamisesta tehdään merkintä todistukseen.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)..

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan yksilölliset ominaisuudet, kehitystaso ja kouluyhteisöön sopeutuminen edellyttävät opetuksen ja tukipalvelujen suunnittelua, oppimisvaikeuksien diagnosointia, edistymisen seurantaa ja arviointia. Koulun tulee järjestää opetus ja opetukseen osallistumisen edellyttämät tukipalvelut siten, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuuden omien edellytystensä mukaisesti ja saa mahdollisuuden jatko-opintoihin. Opetus- ja tukipalvelujen tulee olla riittäviä ja oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisia.

Jokaiselle erityisopetukseen otetulle ja siirretylle oppilaalle tulee laatia..

hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppimisvaikeuksien huomioon ottaminen edellyttää:

 • kuvauksen oppilaan valmiuksista ja nykyisestä suoritustasosta

 • opetuksen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet ja sisällöt taikka opetuksessa noudatettavan erityisen opetussuunnitelman esimerkiksi tiettyä oppiainetta varten tai autistiselle taikka vaikeimmin kehitysvammaiselle lapselle laaditun opetussuunnitelman

 • kuvauksen oppilaan opetuksen järjestämisestä yleisopetuksen ja/tai erityisopetuksen ryhmässä

 • opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut sekä erityiset apuvälineet ja kommunikointitavat

 • seurannan järjestäminen ja siitä vastaavat henkilöt ja
  oppilaan arvioinnin perusteet

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma tehdään siten..

että oppilaan huoltajalla ja asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen. Suunnitelma tulee laatia moniammatillisena yhteistyönä sen mukaan kuin oppilaan oppimisvaikeuksien huomioon ottaminen edellyttää. Tarvittaessa laatimistyöhön osallistuvat myös kouluyhteisön muut jäsenet sekä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon asiantuntijat. Yhteistyön tulee sisältää opetuksen ja kuntoutuksen tavoitteiden ja sisältöjen lisäksi muun muassa opetusmenetelmien valintaa, oppilashuollon suunnittelua, tukipalveluiden järjestämistä sekä seuranta- ja arviointitoimenpiteitä.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman toteutumista tulee..

arvioida ja seurata säännöllisesti ja erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa, oppilaan siirtyessä varhaiskasvatuksesta opetustoimen piiriin, perusopetuksen aikana luokasta tai koulusta toiseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle. Vastuu suunnitelman mukaisesta toiminnasta on tällöin sekä lähettävällä että vastaanottavalla oppilaitoksella. Siirtymävaiheessa lähettävän oppilaitoksen tulee antaa riittävät tiedot oppilaan aiemmasta opiskelusta vastaanottavalle oppilaitokselle siten, että henkilökohtaisen opetuksenjärjestämistä koskevan suunnitelman sisältämiä tietoja voidaan käyttää hyväksi oppilaankoulutuksen ja tukipalvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä.

Opinto-ohjelma..

Tarvittaessa voidaan erityisopetusta saavalle yleisopetuksen oppilaalle laatia henkilökohtainen opinto-ohjelma, jos hänellä on koulunkäyntiin tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Opinto-ohjelman laatimista edellytetään esimerkiksi silloin, kun tutkitaan ja selvitetään oppilaan oppimisvalmiuksia ennen mahdollista erityisopetukseen siirtämistä tai tavoitteiden saavuttamista seurataan esimerkiksi pitkän sairauden jälkeen.

2 kommenttia

 • Jaana Tapaninen

  / Vastaa

  Hei
  Saako tätä sivua englannin kielellä?

  • aaapee

   / Vastaa

   Hei!

   Ei ikävä kyllä 🙁

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )